CHƯƠNG TRÌNH  TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Tên nghề: Công nghệ ô tô

Mã nghề:  6510212

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng  

(22/03/2021)